Hvordan får du BPA?

Din hjemkommune er ansvarlig for at du får nødvendig helsehjelp og der BPA kan være et godt tilbud for deg skal dette vurderes.

Rettigheten til BPA er beskrevet i pasient- og brukerrettighetsloven og i rundskriv I-9/2015.

Du går frem ved å søke direkte til din hjemkommune om BPA.

Dersom du ønsker mere informasjon og veiledning kan du kontakte oss i HAV!

Telefon: 45 22 22 88
E-mail: hav@havas.no