Visjon

HAV sin visjon er  ”et meningsfylt liv med BPA” for de tjenestemottaker som benytter tjenester av oss.

Alle bedriftens assistenter skal arbeide mot denne visjonen. Grunnprinsippet for tjenesten er å tilby assistenter og primærkontakter som kan møte, forstå og håndtere de utfordringer den enkelte tjenestemottaker representerer, uansett adferd og uttrykksmåte. De fleste av tjenestemottaker profiterer på et forutsigbart og trygt miljø, preget av profesjonalitet, forutsigbarhet og trygg omsorg fra BPA leverandøren. Trygge og innsiktsfulle assistenter som klarer den utfordringen det ligger i å være på jobb ”i en annen persons bolig”. Med utgangspunkt i brukernes personlighet, interesser og erfaringsbakgrunn tilrettelegges et aktivitets- og arbeidstilbud etter behov.

Independent Living ligger til grunn for FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og har bidratt til å utforme konvensjonen. FN-konvensjonen handler om retten til å leve et selvstendig liv og bl.a. selv få velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å bo. Independent Living betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men å ha friheten til å velge og ha kontroll over sitt eget liv og sin egen livsstil. Dette er en forståelse og et verdigrunnlag som også ligger til grunn for HAV sine tjenester.